status Status   login Login

mobile top pl top mob1

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYMIANY WALUT WIRTUALNYCH PRZEZ I3ATM Sp. z o. o. z dnia 16.06.2021 godz. 8:00

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników, którzy zawarli z I3ATM Sp. z o. o. umowę wymiany jednostek Walut wirtualnych za pośrednictwem Kryptomatu. Wymiana odbywa się w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, na odległość. Dokonywana jest na indywidualne żądanie Użytkownika, poprzez przekaz danych, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń; do elektronicznego przetwarzania, za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.

 • 1 [DEFINICJE]
 1. Usługodawca - I3ATMSp. z o. o., MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 74, lok. 320, 50-020 WROCŁAW
 2. Strona Internetowa - znajdującą się pod adresem https://statusatm.com, prowadzoną przez Usługodawcę, na której znajdują się informacje o usłudze oraz możliwość zalogowania Użytkownika.
 3. Użytkownik - określa rezydencję podatkową osoby fizycznej korzystającej z Serwisu lub Kryptomatu posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciel prawny uprawniony do działania w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub Kryptomatu i Usług w nich udostępnionych;
 4. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną, dotyczące wymiany Waluty wirtualnej;
 5. Usługa Kryptomatu - usługa, o której mowa w §5 Regulaminu, polegająca na wymianie Waluty wirtualnej na gotówkę (FIAT) lub wymianie gotówki (FIAT) na Walutę wirtualną za pomocą Kryptomatu;
 6. Waluty wirtualne - cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
  • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanowioną przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  • pieniądzem elektronicznym, o którym mowa w art. 2 pkt 21a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm. - dalej jako UUP),
  • instrumentem finansowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm. - dalej jako UOIF),
  • wekslem lub czekiem;
   oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;
 1. Zlecenie - oświadczenie woli Użytkownika skierowane do Usługodawcy, zawierające polecenie wykonania Transakcji;
 2. Kryptomat - urządzenie należące do Usługodawcy wykorzystywane do realizacji Usług;
 3. Regulamin - niniejszy dokument, którego akceptacja jest konieczna dla realizacji Usługi i zawarcia przez Strony wiążącej prawnie umowy;
 4. Transakcja - zainicjowana przez Użytkownika wymiana Waluty wirtualnej na gotówkę (FIAT) lub wymiana gotówki (FIAT) na Walutę wirtualną;
 5. Umowa - zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa wymiany Waluty wirtualnej;
 6. AML - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.);
 7. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Regulamin określa warunki oraz zasady wykonywania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług, umożliwiających Użytkownikowi wymianę (sprzedaż lub kupno) Waluty wirtualnej, w tym określa zasady korzystania z Usług oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika.
 2. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Usługi jest każdorazowa, dobrowolna akceptacja przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w momencie składania Zlecenia. Dotyczy to zarówno użytkowników zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych<="" li="">
 3. Korzystanie ze Strony Internetowej może wiązać się z koniecznością podania Usługodawcy aktywnego adresu poczty elektronicznej oraz/lub numeru telefonu komórkowego.
 4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo wymiany danych poprzez stosowanie protokołu HTTPS oraz uzyskanie stosownego certyfikatu bezpieczeństwa SSL.
 5. Usługodawca informuje, iż z realizacją Usług jako operacji mających za przedmiot obrót Walutami wirtualnymi wiąże się ryzyko utraty wartości zainwestowanych środków finansowych. 
 6. W związku ze świadczeniem Usług, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim, materiały opatrzone znakami towarowymi lub które mogą zostać opatrzone takimi znakami. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.
 • 3 [USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ]
 1. Zgodnie z warunkami przewidzianymi w Regulaminie oraz zawartej na jego podstawie Umowie, Usługodawca na skutek otrzymanego Zlecenia realizuje na rzecz Użytkownika określoną Transakcję. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polegają na realizacji Zlecenia sprzedaży lub kupna przez Użytkownika jednostek Waluty wirtualnej za pośrednictwem Kryptomatu.
 2. Lista aktualnie dostępnych walut wirtualnych wyświetlana jest w Kryptomacie.
 3. Poprzez złożenie Zlecenia za pośrednictwem Kryptomatu Użytkownik przyjmuje ofertę wymiany Waluty wirtualnej po kursie zaproponowanym przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Rozwiązanie Umowy po złożeniu Zlecenia odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Kryptomatu, co może nastąpić w każdym czasie do momentu przesłania jednostek Waluty wirtualnej do portfela Użytkownika (w przypadku sprzedaży Waluty wirtualnej) lub do momentu włożenia banknotu do akceptora banknotów Kryptomatu, w przypadku zakupu Waluty wirtualnej (o ile zostały prawidłowo rozpoznane przez Kryptomat).
 5. Ostateczną cenę wymiany Waluty wirtualnej ustala się na moment składania Zlecenia.
 • 5 [USŁUGA KRYPTOMATU]
 1. Usługa Kryptomatu daje możliwość wymiany Waluty wirtualnej na gotówkę (FIAT) oraz wymiany gotówki (FIAT) na Walutę wirtualną.
 2. Złożenie Zlecenia w ramach Usługi Kryptomatu odbywa się zgodnie z instrukcją dostępną w Kryptomacie.
 3. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu związanego z funkcjonowaniem Kryptomatu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt Usługodawcy oraz postępować zgodnie z trybem określonym w §10 Regulaminu.
 • 6 [OPŁATY ORAZ PROWIZJE USŁUGODAWCY]
 1. W przypadku Usługi Kryptomatu prowizja Usługodawcy jest zawarta w zaoferowanym kursie nabycia lub sprzedaży Waluty wirtualnej, akceptowanym przez Użytkownika w chwili wkładania banknotów do akceptora banknotów Kryptomatu (zakup waluty Wirtualnej) lub podczas zatwierdzenia wysłania Waluty Wirtualnej do portfela Usługodawcy (sprzedaż Waluty wirtualnej).
 2. Prowizja Usługodawcy ma charakter zmienny, uzależniony od sytuacji na rynku Walut wirtualnych. Użytkownik zna całkowity koszt Transakcji, bowiem w chwili realizacji Transakcji wie po jakim kursie nabywa lub sprzedaje Walutę wirtualną.
 • 7 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ]
 1. Usługodawca jest obowiązany do rzetelnego wykonywania Usługi na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu oraz możliwości dokonywania Zleceń; Usługodawca nie gwarantuje stałego działania Kryptomatów oraz ilości gotówki dostępnej w Kryptomatach, którą uzupełnia wedle własnych priorytetów oraz możliwości.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami nie leżącymi po stronie Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych i niekompletnych informacji Usługodawcy, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 • 8 [AML]
 1. Użytkownik ma świadomości, iż Waluty wirtualne nie są walutą konwencjonalną ani pieniądzem elektronicznym - nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).
 2. Usługodawca jest instytucją zobowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
 3. Zgodnie z przepisami AML, Usługodawca stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34 AML oraz zachowuje należytą staranność przy dokonywaniu czynności oraz realizuje obowiązki wynikające z AML.
 4. Usługodawca może realizować określone obowiązki, w szczególności w zakresie identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości Użytkowników. 
 5. W przypadku niemożności realizacji obowiązków wskazanych w AML, Usługodawca jest uprawniony do odmowy realizacji Usługi.
 6. W przypadku określonym w pkt 5, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z zawartej Umowy.
 • 9 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. W związku z realizacją Usługi, Usługodawca działa jako Administrator danych osobowych i może przetwarzać dane osobowe Użytkownika. 
 2. Administratorem danych Użytkownika jest Spółka I3ATM Sp. z o. o. z siedzibą MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 74, lok. 320, 50-020 WROCŁAW., działająca zgodnie z przepisami polskiego prawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000854287, NIP: PL8971882745, REGON 386939347, reprezentowana przez Zarząd, w składzie osobowym każdorazowo określonym w rejestrze przedsiębiorców KRS (dalej jako “Administrator”).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Administratora zostały określone w Polityce Prywatności
 • 10 [POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]
 1. Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania reklamacji dotyczących wskazanego w Regulaminie sposobu świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje, w tym związane z nimi roszczenia, należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy w terminie 7. dni od daty dokonania transakcji.
 3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
  1. Informacje pozwalające na identyfikację transakcji: data, godzina kwota transakcji, rodzaj waluty wirtualnej, opis problemu, lokalizację Kryptomatu (jeśli dotyczy), wydrukowane potwierdzenie lub zdjęcie kodu QR, zawierającego ID transakcji, widocznego na ekranie;
  2. Dane Użytkownika - w przypadku Użytkownika zarejestrowanego.
 1. Rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie doręczone przez Użytkownika drogą elektroniczną lub pisemnie w zależności od formy złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpią bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Użytkownika przed jego upływem.
 2. Wszelkie zwroty dokonywane są po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Usługodawcę. Ewentualny zwrot środków dokonywany jest w wysokości takiej jaka została wpłacona, pomniejszonej o środki transferu.
 • 11 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 2. Regulamin może ulec zmianie, aktualna jego wersja będzie zawsze dostępna w Kryptomacie. W przypadku istotnych zmian w Regulaminie, wymagane będzie jego zatwierdzenie przed dokonaniem transakcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, właściwe według siedziby Usługodawcy. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub - w przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument - sądu właściwego dla Konsumenta.