status Status   login Login

mobile top pl top mob1

Polityka prywatności


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE I3ATM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 74/320, 50-020 WROCŁAW

KRS 0000854287 NIP 8971882745

(RODO)

Niniejszy Dokument stanowi skróconą informację o wdrożeniu w Spółce I3ATM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązań i środków ochrony danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46/WE („RODO”).

 

Pełny opis zasad ochrony danych osobowych i wdrożenia przepisów RODO zawarty jest w dokumencie Polityka Prywatności dostępnej u Administratora

POBIERZ DOKUMENT


Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółka I3ATM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 74/320, 50-020 WROCŁAW , działająca zgodnie z przepisami polskiego prawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000854287, NIP: 8971882745, REGON 386939347, reprezentowana przez Zarząd, w składzie osobowym każdorazowo określonym w rejestrze przedsiębiorców KRS. (dalej jako “Administrator”).

W związku z realizacją Usług oraz z uwagi na prowadzoną Politykę Prywatności Administrator przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe, jak i niezbędne dane transakcji, wszelkie rekordy i dokumenty, zbierane podczas procesu weryfikacji tożsamości Klienta, do czego jesteśmy zobowiązani przez przepisy Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i inne obowiązujące przepisy prawa, takie jak: historia finansowa, zapisy kryminalne, listy sankcji, listy PEP (Politically Exposed Person - tj. osoba piastująca funkcje polityczne, bądź funkcjonująca w środowisku politycznym), zapisy z komunikacji między Tobą a nami w formie pisemnej korespondencji (poczta elektroniczna, listowa, faks), inne
pisemne, informacje zebrane poprzez stronę internetową, adres IP, czasy logowania, system operacyjny i rodzaj przeglądarki, dane wizyt na naszej stronie internetowej, włącznie, lecz bez ograniczenia do: danych ruchu, danych lokalizacyjnych.

Administrator stosuje następujące zasady w zakresie ochrony danych:
1. Administrator podejmuje wszelkie działania techniczne i fizyczne mające na celu zapewnienie należytej ochrony Państwa danych osobowych przed ich ewentualną utratą, niewłaściwym użyciem, a także przed nieupoważnionym dostępem oraz zmianą tych danych. Dokładamy najwyższej staranności, aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia m.in. zapory, szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do baz danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celu: zawarcia i wykonania Umowy, weryfikacji Użytkownika, wykonywania wszelkich Usług dostępnych na stronie / stronach Administratora, marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora, a także w tym w celach analitycznych (w tym z wykorzystaniem profilowania), statystycznych i raportowania wewnętrznego, rozpatrywania reklamacji, zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego, dochodzenia roszczeń, archiwizacji.

3. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, własnych produktów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

4. Administrator może przetwarzać i przechowywać dane osobowe przez okres 10 lat

5. W celu należytego świadczenia Usług może być konieczne przekazywanie niektórych zbieranych informacji i danych innym podmiotom powiązanym z Administratorem (w tym partnerom / podmiotom zewnętrznym / zleceniobiorcom)
odpowiedzialnym za przeprowadzenie transakcji.
6. Informujemy, że Administrator ma prawo, a niekiedy także obowiązek ujawniać dane i informacje o Użytkownikach odpowiednim władzom i organom administracji poszczególnych krajów. Korzystanie z Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie takich informacji na potrzeby świadczenia Usług. W szczególności Użytkownik zgadza się na ujawnianie wymaganych informacji policji i innym organom ścigania, służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, uprawnionym instytucjom rządowym, międzyrządowym, regulatorom rynku oraz branżowym organizacjom regulującym rynek i innym organizacjom.

7. Administrator i podmioty powiązane, mogą udostępniać wymagane informacje (w tym między innymi informacje zebrane przez Agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej, KNF i inne) oraz uzyskiwać dostęp do takich informacji i wykorzystywać je (w tym informacje z innych krajów), aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu i pomóc innym Użytkownikom rynku finansowego w ocenie ryzyka i zarządzaniu nim (w tym między innymi, aby zapobiegać oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej).

8. Administrator ma prawo ujawnić wymagane informacje podmiotom obsługującym płatności, tj. audytorom, dostawcom usług obsługi klienta, biurom informacji kredytowej i agencjom ds. zwalczania przestępczości finansowej, dostawcom produktów finansowych, partnerom komercyjnym, firmom świadczącym usługi marketingowe i public relations, dostawcom usług operacyjnych, serwisom handlowym. Celem takiego ujawnienia jest umożliwienie Administratorowi świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. O ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej, podmioty te na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów nie mogą korzystać z tych informacji w celach innych niż cele, dla których informacje te zostały im udostępnione.

9. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest zgodny z celami i założeniami zawartej Umowy. Podanie danych osobowych dla celów weryfikacji Użytkownika jest warunkiem zawarcia Umowy i korzystania z Usług Administratora. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

10. Korzystając z Usług Administratora, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą uzupełnienie niniejszego Dokumentu. Szczegółowe
informacje na ten temat zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie wwwi3atm.eu.

11. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, przenoszenia, ograniczania i usuwania.

12. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, chcą zgłosić zastrzeżenia, skargę lub uzyskać pomoc w zakresie swoich danych osobowych Prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem
Administrator Danych